บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และสมาคมธนาคารไทย

 

 

จัดพิธีมอบ “รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2567” หรือ “Good Governance Award 2024”
โดย บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี 2567
บริษัท วันเวนเชอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และเอาใจใส่ลูกค้า เสมือนบุคคลในครอบครัว
เราทำงานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่ดีกว่า กล้าคิด กล้าตัดสินใจ พัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
และพร้อมส่งมอบความสุขแด่ลูกค้าและสังคม
.
งานประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย
งานประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย
งานประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย